Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục này cung cấp các thông tin về loại thiết bị được bảo hành, thời hạn bảo hành và điều kiện để được bảo hành miễn phí