Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Chuyển đổi thuê bao/gói kênh

K+ hỗ trợ khách hàng thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao/gói kênh như sau:

1. Chuyển đổi loại thuê bao:

Chuyển đổi thời hạn thuê bao từ thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu vệ tinh DTH sang thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu internet K+ TVBOX và ngược lại.

Điều kiện: 

- Khách hàng giữ bộ thiết bị cũ của mình và cần thanh toán phí đăng ký thuê bao với thiết bị mới (ví dụ khách hàng đang sử dụng thuê baoị DTH và muốn chuyển sang thuê bao K+ TVBOX thì vẫn sẽ giữ thiết bị DTH và thanh toán toàn bộ phí đăng ký thuê bao K+ TVBOX mới)

- Thời hạn còn lại của thuê bao cũ sẽ được chuyển sang thuê bao mới. Thời hạn được làm tròn theo tháng theo nguyên tắc số ngày lẻ > 20 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng.

2. Chuyển đổi gói kênh:

Chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ

Điều kiện:

- Thuê bao đã gắn thiết bị phụ (Multiroom) nhưng trước đó không gia hạn thuê bao phụ đồng thời với thuê bao chính

- Phí chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ chính là cước thuê bao phụ tính trên thời hạn còn hạn của thuê bao chính và làm tròn thời hạn theo nguyên tắc số ngày lẻ > 10 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng (ví dụ thuê bao chính còn hạn 1 tháng 11 ngày thì phí chuyển đổi sẽ là cước thuê bao phụ *2 tháng).

- Trường hợp thuê bao chính có tháng miễn phí (khuyến mại khi mở mới hoặc gia hạn) thì khi chuyển đổi sang gói kênh có thuê bao phụ thì cần tính phí thuê bao phụ trên cả thời hạn miễn phí thuê bao chính đó.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận