Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại

K+ giải quyết khiếu nại của khách hàng như thế nào?

Khiếu nại của khách hàng, nếu có, sẽ được K+ giải quyết theo 05 bước quy định trong được tóm tắt dưới đây:1. Tiếp nhận khiếu nại: Tất cả những người đại...

Thời hạn gửi khiếu nại

Khách hàng phải gửi khiếu nại của mình cho K+ trong thời hạn đã được Pháp luật quy định, phụ thuộc vào lí do của khiếu nại:- Thời hạn để...

Khách hàng có thể gửi khiếu nại như thế nào và ở đâu?

Khiếu nại của khách hàng có thể được thực hiện bằng lời nói, văn bản, qua điện thoại và/hoặc thư điện tử. Khách hàng có thể gửi khiếu nại thông...

Khiếu nại là gì?

Đối với K+ và khách hàng của K+, khiếu nại là bất kỳ câu hỏi/yêu cầu/phản hồi nào của khách hàng khi khách hàng cho rằng K+ đã vi phạm...