Phí bảo hành

Phí bảo hành thiết bị

PHÍ BẢO HÀNH. Phí bảo hành thiết bị K+ quy định về phí bảo hành như sau: THIẾT BỊ CÒN TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Loại thiết bị Quyền lợi của Khách hàng Đầu thu K+ Được...