Quản lý thuê bao

Mục này bao gồm những nội dung liên quan đến thông tin thuê bao, hỗ trợ các yêu cầu tác động điều chỉnh thuê bao, hoạt động tương tác giữa thuê bao và K+, quy trình hỗ trợ xử lý khiếu nại