Chính sách bảo hành

Mục này cung cấp các thông tin về loại thiết bị được bảo hành, thời hạn bảo hành và điều kiện để được bảo hành miễn phí