Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

PHÍ BẢO HÀNH.

  • Phí bảo hành thiết bị

    K+ quy định về phí bảo hành như sau: THIẾT BỊ CÒN TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Loại thiết bị Quyền lợi của Khách hàng Đầu thu K+ Được đổi thiết bị miễn phí và thời gian bảo hành còn lại tối đa bằng thời g...